Porównywarka
Filtrowanie
Facebook

Warunki gwarancji

§1
 WARUNKI GWARANCJI

 1. Okres gwarancji odpowiada terminowi odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową.
 2. Gwarancja jest ważna tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy wyrobów zakupionych i znajdujących się na jej terytorium.
 3. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest okazanie karty gwarancyjnej.
 4. Karta gwarancyjna  jest ważna , jeśli sporządzona jest na oryginalnym druku i zawiera następujące dane: nazwę wyrobu/symbol, numer pakowacza ,datę sprzedaży ,pieczęć i podpis Sprzedającego oraz podpis Kupującego.
 5. Dokonywanie jakichkolwiek skreśleń lub poprawek w zapisach karty gwarancyjnej powoduje jej unieważnienie.                                                                                  
 6. Karta gwarancyjna winna być wypełniona w dniu zakupu mebli.
 7. Kupujący podpisując kartę gwarancyjną oświadcza, że zapoznał się z ilościowym i jakościowym stanem zakupionego towaru i nie wnosi do powyższego zastrzeżeń, a towar jest zgodny z zawartą umową kupna-sprzedaży..
 8. Zgłoszenie reklamacji odbywa się wyłącznie przez sporządzenie zgłoszenia reklamacyjnego na załączonych drukach Sprzedającego (załącznik nr 1). Zgłoszenie to winno zawierać dokładny opis wady.
 9. Składający reklamację na mocy Gwarancji zobowiązany jest  zgłosić ją u Sprzedawcy wraz dokumentacją dotyczącą zakupu (dowód zakupu, paragon lub faktura VAT oraz Karta Gwarancyjna ).
  Gwarant uprawniony będzie do odmowy przystąpienia do wykonywania obowiązków gwarancyjnych w przypadku nie okazania przez Kupującego dowodu sprzedaży wystawionego przez Sprzedawcę , umożliwiającego ustalenie pochodzenia wyrobu od Gwaranta i dnia rozpoczęcia biegu gwarancji.
 10. Warunkiem ważności karty gwarancyjnej jest posiadanie dowodu zakupu.
 11. W przypadku zagubienia Karty Gwarancyjnej nowa Karta nie będzie wydawana przez Sprzedającego,  a Kupujący traci wszystkie uprawnienia wynikające z Gwarancji.
 12. Gwarancją objęte są wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym meblu
 13. Gwarancją producenta nie są objęte:
  a) uszkodzenia i wady powstałe w wyniku użytkowania mebli niezgodnie z ich przeznaczeniem
  b) uszkodzenia i wady powstałe w wyniku niewłaściwego przechowywania mebli
  c) uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przewozu, przenoszenia mebli przez Kupującego
  d) uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych i okoliczności niezależnych od producenta.
  e) uszkodzenia powstałe przy instalacji/montażu mebli przez Kupującego  niezgodnej z instrukcją Gwaranta załączoną do zakupionego mebla
  f) uszkodzenia i wady powstałe wskutek nieprzestrzegania przez Kupującego zasad użytkowania i konserwacji mebli,  w tym użycia niewłaściwych materiałów czyszczących i pielęgnacyjnych
  g) uszkodzenia i wady powstałe w wyniku działań czynników zewnętrznych,  w szczególności związanych z : pożarem, zalaniem  mebli wodą lub inna cieczą (szczególnie niebezpieczne dla mebli mogą być roztwory aktywne chemicznie, np. kwasy ,barwniki itp.), uderzeniem ciał obcych lub innych zdarzeń (siłą wyższą),mechanicznym uszkodzeniem mebli ( np. porysowanie, przypalenie, zahaczenie itp.)
  h) uszkodzenia powstałe w wyniku przeróbek wykonywanych przez Kupującego we własnym zakresie.
  i) elementy szklane, które należy sprawdzić przy odbiorze mebli od sprzedawcy bądź od przewoźnika
  j) uszkodzenia powstałe w wyniku naturalnego zużycia
 14. W przypadku, gdy jedynie część nabytych przez Kupującego mebli jest wadliwa i ich naprawa lub wymiana nie spowoduje pogorszenia właściwości użytkowych wszystkich nabytych przez Kupującego mebli, uprawnienia Kupującego wynikające z niniejszej gwarancji ograniczają się jedynie do wadliwej części mebla.
 15. Wszystkie wymienione (uszkodzone) w ramach gwarancji części i elementy mebli stają się własnością Gwaranta.
 16. UWAGA! W przypadku dostarczenia mebla w paczkach reklamacja nie będzie uznana gdy Kupujący dokona  montażu  mebla  wykorzystując do tego uszkodzony element.
 17. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Kupującego do dochodzenia od Gwaranta dalej idących roszczeń odszkodowawczych, a w szczególności zwrotu utraconych korzyści w związku z wadą mebli.
 18. W meblach mogą występować różne odcienie w zależności od kąta padania oświetlenia naturalnego   i sztucznego co nie jest wadą podlegającą reklamacji.
 19. Postanowienia niniejszej Karty Gwarancyjnej nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień Konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową przewidzianych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176)